«Διανομή Λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Α. με εμφακελωμένο ιδιωτικό διαφημιστικό έντυπο»

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 20160 σχόλια

Σε απάντηση της από 14 – 11 – 2016 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1069/1980, οι  επιχειρήσεις  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  λειτουργούν  υπό  μορφήν  Δημοτικής  ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την  διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της  αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των  υπό  των  διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος".
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, «το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί  παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, πλην των περιπτώσεων καθ` ας  άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία :
      α)   Επιμελείται   των   υποθέσεων   και   των  συμφερόντων  της   επιχειρήσεως….. .
Σύμφωνα με το άρθρο 249 περι. ε του  ν. 3463/2006 ( Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων ), Πόροι του Συνδέσμου είναι:   ………  ε) κάθε άλλη πηγή.»
Η πρόσφατη εμφακέλωση και η διανομή του ιδιωτικού διαφημιστικού εντύπου έγινε, σύμφωνα με την Υπηρεσία, δοκιμαστικά, και φυσικά πριν από την πάγια ακολουθούμενη διαδικασία εισήγησης – έγκρισης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με τον καθορισμό τιμήματος έναντι αυτής της υπηρεσίας κ.λ.π.
Η δοκιμή αφορούσε στις τεχνικές προϋποθέσεις ελέγχου, και κάλυψης ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του εντύπου (μέγεθος, βάθος, υφή, δίπλωση κ.λ.π.)
Γνωρίζω, ότι τη Τρίτη 22 – 11 – 2016 στην Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της Έγκρισης συνεμφακέλωσης και διανομής ιδιωτικού διαφημιστικού φυλλαδίου, με εισηγητή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Πιστεύω ότι αφορά στο προαναφερόμενο και ότι θα καθοριστούν οι όροι και θα προσδιορισθεί το τίμημα για τη συνέχιση ή τη διακοπή της διανομής του προαναφερόμενου φυλλαδίου.
Στο άρθρο 10 του τροποποιημένου Ν.1069/80, ιδρυτικού και λειτουργικού νόμου των Δ.Ε.Υ.Α., δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση της αποδοχής εσόδου προερχόμενου από τη συνδιανομή διαφημιστικού υλικού με τους Λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Αναφέρονται όμως εκτός των άλλων και τα ακόλουθα έσοδα ι) «Αι συνεισφοραί τρίτων προς εκτέλεσιν κατά προτεραιότητα έργων», ιβ)«Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας ή το τίμημα εκ της εκποιήσεως ταύτης», ιγ)«Δάνεια, κληρονομιαί, δωρεαί και λοιπαί επιχορηγήσεις».
Εν κατακλείδι  η ΔΕΥΑΑ είναι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση με αυτοτελές ταμείο και πόρους με ανταποδοτικό χαρακτήρα προς τους δημότες, και δεν χρηματοδοτείται από τον Δήμο αλλά ούτε και από το Δημόσιο. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ είναι το καθ’ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα συμφέροντα της επιχείρησης και ιδίως να φροντίζει να επαυξάνει τα έσοδα της με σκοπό φυσικά την ανταπόδοση των εσόδων της στους πολίτες μέσω των υπηρεσιών και των κοινωφελών της έργων. Ως προς την διοίκηση και λειτουργία της ΔΕΥΑΑ εκτός του ν. 1069/1980 εφαρμόζονται και οι διατάξεις του ν. 3463/2006, όπου στο άρθρο 249 περ. ε  αναφέρεται ότι οι πόροι  μπορεί να προέρχονται και από κάθε άλλη πηγή, ενώ δεν υπάρχει απαγορευτικός κανόνας από καμία διάταξη για την διανομή ( επ’αμοιβής ) εντύπου μέσω των λογαριασμών.
Στη διάθεσή σας για κάθε περισσότερη διευκρίνιση και πληροφορία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger