Απαγόρευση Κυκλοφορίας

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 20160 σχόλια

Υπενθυμίζεται ότι με την Αριθμ. Πρωτ. 850/23-6-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που επισυνάπτουμε, τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα, καθόλη τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που σας αποστείλαμε με προηγούμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νωρίτερα σήμερα, ισχύουν μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και της Νήσου Σαμοθράκης, όπως αναλυτικά γράφεται στην Απόφαση.
   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Η

      Ο  Αντιπεριφερειάρχης
                       της  Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου  
  ως Πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π

Έχοντας υπόψη:
            1.  Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
                  Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
2. Το Ν. 3013/02 (άρθρο 12) ‘’Περί αναβάθμισης Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές
    διατάξεις’’
3.   Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’
4.   Το με ΑΠ: 2648/08-04-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣΩΤ. &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-  
      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
     ‘‘Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των               
     Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016 ΄΄
5.  Την με ΑΠ: 3791/26-05-2016 έγγραφο  ΥΠ.ΕΣΩΤ. &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-  
      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                 ‘’  Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την  
                  αντιπυρική περίοδο 2016΄΄
           6.  Την   4464/17-06-2016   με   ΑΔΑ:   Ω4ΠΔ465ΦΘΕ-ΝΕ1   Απόφαση   του   Αναπληρωτή
                Υπουργού    Εσωτερικών   & Διοικητικής    Ανασυγκρότησης    για    εξουσιοδότησης    των    
                ασκούντων   καθήκοντα    των Συντονιστών των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  να          
                εξουσιοδοτήσουν    τους  Περιφερειάρχες    οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους
                αρμόδιους  Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά    Όργανα    Πολιτικής    
                Προστασίας   (ΣΟΠΠ)    των    Περιφερειακών    Ενοτήτων προκειμένου   να   αποφασίζουν   
                για   την εφαρμογή   του   μέτρου   της   απαγόρευσης   της κυκλοφορίας οχημάτων και
                παραμονής  εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές   σε   ημέρες   
               και   ώρες   που   θεωρούνται   επικίνδυνες   λαμβάνοντας   υπόψη   τις ιδιαιτερότητες που
             επικρατούν στην  περιοχή ευθύνης τους.  
      7.    Την  με ΑΠ:  510/17-6-2016   με   ΑΔΑ:Ω2ΔΘΟΡ1Υ-918   εξουσιοδότηση      του   εκτελών
             χρέη   Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Μακεδονίας   -   Θράκης   προς   
             τον   Περιφερειάρχη  Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης,  όπως  με  εντολή  του  προς  τους  
            Αντιπεριφερειάρχες  των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
           Θράκης, να συγκαλούν τα  Συντονιστικά    Όργανα    Πολιτικής    Προστασίας    (ΣΟΠΠ)    των    
           Περιφερειακών    Ενοτήτων, προκειμένου  να  αποφασίζουν  για  την  εφαρμογή  του  μέτρου  
           της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,
          δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και  ώρες  που  θεωρούνται  επικίνδυνες  
          λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
    8.   Την με ΑΠ:  806/17-6-2016   με   ΑΔΑ: 6Η3Β7ΛΒ-7ΛΦ   απόφαση του Περιφερειάρχη
           Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και
           εξουσιοδοτούνται οι  χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ να συγκαλούν τα Συντονιστικά
           Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Ο.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν
           σε συνεδριάσεις  τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την
           εφαρμογή του μέτρου της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων
           σε εθνικούς δρυμούς,  δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και  ώρες  που  θεωρούνται  
           επικίνδυνες λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης
            
        
                                         Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

          
          Ότι καθ όλη την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου ,όταν ο δείκτης επικινδυνότητας  
είναι 4 και 5 λόγο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς , να εφαρμοστούν τα μέτρα
απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων στις   περιοχές  ευθύνης των Δασαρχείων  
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  -   ΣΟΥΦΛΙΟΥ -  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και της Νήσου  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η κυκλοφορία  πολιτών και  μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων   μέχρι νεωτέρας :
 • Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
 • Νίψας – Δρυμός
 • Καύσιμα –Παλιά Νίψα
 • Κομάρου – Μεσημβρίας
 • Ριτζάκι – Κολίτσα
 • Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα
                               Ελεγχόμενη κυκλοφορία :
 • Κίρκη – Συκοράχη
 • Αλεξ/λη – Κίρκη
 • Μάκρη – Πλάκα - Μέστη
 • Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου
Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από  τους δρόμους
 • Εθνική Οδός Σουφλί – Προβατώνας
 • Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη
 • Δασικός  Δρόμος  Λευκίμης Σαράντα σπίτια
 • Δασικός  Δρόμος  Βυρίνη – Πουλίαδες
 • Δασικός  Δρόμος  Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά
 • Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου – Σουφλί
 • Δασικός δρόμος Λευκίμης - Κιτρινόπετρας

 1. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλουν την λήψη εκτάκτων μέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισηγήσεως της Δ/σης Π.Υ. περιφερειακής ενότητας Έβρου να εφαρμοσθεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   η χρήση  όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -  ΣΟΥΦΛΙΟΥ -ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 1. Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά (σπινθήρες από γεωργικούς ελκυστήρες). Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων ,ΕΚΑΒ , Υπηρεσιών  και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους καθώς και  ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Αν είναι δυνατό για τις ημέρες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (μελισσοκόμοι , Εργασίες με μέσα που δημιουργούν σπινθήρες )  

 1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.

 1. Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

 1. Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο.

 1. Την λήψη των παραπάνω εκτάκτων μέτρων πρόληψης - αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δήμος Διδ/χου) και ειδικά για το Περιαστικό Δάσος "Τσίγλα" και για το χώρο των Αναδασώσεων του οικισμού των Ψαθάδων.
 2. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων  υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης                                                           Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα απαραίτητα έκτακτα προληπτικά μέτρα, ανάλογα κάθε φορά με τον δείκτη επικινδυνότητας του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π.
 3. Η Εφαρμογή  των αναφερομένων μέτρων θα  υλοποιηθεί με μέριμνα των  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -  ΔΑΣΙΚΩΝ  - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ υπηρεσιών και σχηματισμών του Στρατού ξηράς της Π.Ε Έβρου

 1. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά και την συνεννόηση με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εβρου.
 2. Οι  μόνιμοι κάτοικοι  που  δραστηριοποιούνται στις  παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.
 3. Ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου και αναδιαμόρφωση τους αν οι συνθήκες το απαιτούν μετά από εισήγηση της Δ/σης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Π.Ε Έβρου
 4. Με πρωτοβουλία των Π/Υ και Δήμων δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των εμπλεκόμενων Δήμων για την λήψη κάθε επιπλέον μέτρου που κρίνεται απαραίτητο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Εβρου.
 5. Με μέριμνα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών γίνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαμβανόμενα μέτρα.
 6. Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

Ο  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π
                 Αντιπεριφερειάρχης


                        Πέτροβιτς  Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α.  Για ενέργεια
 1. Πυροσβεστικές υπηρεσίες Νομού
 2. Δασικές υπηρεσίες Νομού
 3. Αστυνομικές  Δνσεις  Νομού
 4. Δήμοι: Αλεξ/πολης – Σαμοθράκης – Σουφλίου
 5. Δνση Τεχνικών Έργων Αλεξ/πολης
 6. Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις
 7. Φορέας διαχείρισης  Δάσους Δαδιάς-  Λευκίμης –Σουφλίου
 8. Φορέας διαχείρισης   Δέλτα  Έβρου
Έδρες  τους

β.  Για κοιν/ση:
 1. ΥΠ.ΕΣΩΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/Γ.Γ.Π.Π
 2. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/Γραφείο   Περιφερειάρχη
 3.  ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ  - ΧVI M/K MΠ/3ο ΕΓ- 50  ΜΗΧ.ΤΑΞ. ΠΕΖ/3ο ΕΓ
 4. Τοπικά ΜΜΕ
                                           Έδρες  τους
                   γ.  Εσωτ. Διανομή:
      1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου
        2. ΠΑΜΘ/Διεύθυνση  Πολιτικής  Προστασίας

Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. gkatzios news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger